Principprogram 2010 - 2013

Velfærd og ligeværd

Tre år er der gået, siden vi fik dannet den nye fælles kommune. Arbejdet med at få den til at fungere vil også præge de næste fire år. Socialdemokraterne vil søge at løse opgaverne i enighed og i respekt for de enkelte områders historie og muligheder - med udgangspunkt i fællesskabets styrker og værdier.

Hvis man vil have et fællesskab, forudsætter det, at alle er med i det. Men ikke nok med det, alle skal være trygge ved at udfolde sig frit. Derfor har den enkelte et ansvar over for fællesskabet, ligesom alle har et ansvar for at behandle andre, som man selv ønsker at blive behandlet.

Vi arbejder for ægte nærdemokrati i Vordingborg Kommune. Vi ønsker, at borgerne har mulighed for at være med i det lokale demokrati. Det giver glæde og engagement hos borgerne, det giver en masse ressourcer til kommunen, og det kvalificerer politikernes beslutningsgrundlag, når kommunen skal udvikles.

 

Dialog

Vi er stolte af den nye proces med for-høringer, hvor repræsentanter for de borgere, der berøres af nyskabelser, inviteres til at give deres mening tilkende, inden den politiske behandling går i gang.

Vi skal hele tiden arbejde med at blive bedre til at kommunikere og sikre en levende dialog med borgerne. Detsker gennem de 17 lokalråd, ældrerådet, foreningslivet, handicaprådet, integrationsrådet og på borgermøder, hvor også borgere, der ikke er engageret andre steder, får mulighed for at være med i dialogen.

Klimaforandringer

Klimaforandringer er en af de største miljømæssige trusler, kloden står overfor. Også lokalt oplever vi disse forandringer. Derfor er det vigtigt, at vi i vores kommune går foran og viser, hvordan vi kan nedbringe vores eget energiforbrug, f.eks. i vores daginstitutioner og skoler, og gennem bæredygtig transport kan reducere  CO2-udslippet.

Når kommunen er bygherre, skal vi tænke langsigtet og bærerdygtigt. Vi skal fremme den vedvarende energi, planlægge for bæredygtig transport og beskytte den natur, der er truet af klimaforandringerne.

Socialdemokraterne vil arbejde for, at der bliver udarbejdet en lokal klimaplan.

 

Arbejdsmarkedet

Vi ønsker at så mange som muligt får et ordinært arbejde. Det sker ved at give den enkelte de nødvendige kvalifikationer, også når de er i aktivering. Vi vil udvikle et stærkt jobcenter i Vordingborg Kommune. Jobcenteret skal være omdrejningspunkt for den målrettede kommunale indsats for at få alle i arbejde.

Vi vil i særlig grad sætte fokus på at skabe job og uddannelsesmuligheder til unge, til ledige med nedsat arbejdsevne og til øvrige udsatte grupper. Det vil ske i tæt samarbejde med virksomhederne og deres ansatte. Sygefravær skal bekæmpes ved at sætte fokus på årsagen til fraværet. Her skal kommunen gå foran som et godt eksempel.

Vi vil sætte fokus på sammenhængen mellem arbejdsmarkedspolitikken, uddannelsespolitikken og erhvervspolitikken. Hvis vi kan koordinere indsatsen på disse tre områder, kan vi virkelig få sat

gang i udviklingen. Borgere med handicap skal i videst muligt omfang sikres en plads på arbejdsmarkedet.

Vi vil sikre, at gennemførelsen af arbejdsmarkedspolitikken sker i et tillidsfuldt samarbejde med nabokommunerne, arbejdsmarkedets parter og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Erhverv og uddannelse

Vi skal have mere gang i udviklingen af Vordingborg Kommune. Dette skal ske gennem et konstruktivt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Derfor vil vi sikre de bedste rammer for at drive virksomhed i kommunen, og vi forventer til gengæld, at virksomhederne bidrager med et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked.

Vi ser Vordingborg Udviklings Råd med erhvervsforening, turistforening og de 3 handelsstandsforeninger  som det naturlige samarbejdsforum i dette arbejde.

Som socialdemokrater vil vi arbejde for at udnytte de muligheder, der opstår, når den faste Femern Bælt-forbindelse kommer.

Borgernes gennemsnitsalder er stigende i Vordingborg Kommune, og det betyder, at vi vil komme til at

mangle arbejdskraft med de relevante kvalifikationer, både på kort og på lang sigt. Vi ved også at ca. 25 % af en ungdomsårgang i Vordingborg Kommune ikke får en uddannelse. Derfor vil vi arbejde for, at alle unge får en ungdoms- eller erhvervsuddannelse, og at voksne, der ikke har en sådan, eller har en forældet uddannelse, får mulighed for at indhente det forsømte.

Infrastruktur
Vi vil arbejde for, at alle borgere får mulighed for at transportere sig rundt i kommunen, både når de skal til  og fra arbejde, og når de skal udnytte fritidstilbud. Pendlerne skal også have optimale befordringsmuligheder. Den kollektive trafik skal understøtte vore to jernbanestationer i kommunen. De forsøg, der er sat i gang med telebusser, vil vi udvikle, så vi opnår stor fleksibilitet i den kollektive trafik.

Børn og unge

Alle børn skal have mulighed for et godt liv, selv om ikke alle børn har lige forudsætninger. Det sikrer vi ved  at skabe helhed, kvalitet og sammenhæng i kommunens tilbud til børn, unge og deres familier. Førskole-børn skal sikres en pasning, der udvikler deres sociale og almene færdigheder. En alsidig udvikling skal skabe selvværd hos den enkelte, og respekt for fællesskabet.

Hvis vi skal løse denne store opgave, må vi sikre et tæt samarbejde mellem forældre, folkeskole, dagpleje og daginstitutioner. Vi vil skabe et udviklingsorienteret og eksperimenterende samarbejde mellem de kommunale institutioner, folkeskoler og uddannelsesinstitutioner,og vi vil stille krav til de kommunale medarbejdere om at samarbejde indbyrdes på tværs af traditionelle grænser, for på den måde bedst muligt at gavne børn, unge og deres familier.

Social og sundhed

Sundhedscentrene skal arbejde med en målrettet forebyggende indsats. er bedre at forebygge end at helbrede!  Alle faggrupper skal arbejde sammen for at højne børns, unges og voksnes sundhedstilstand, så vi undgår de livsstilsbaserede sygdomme, som kan forfølge gennem flere generationer.

Ældreomsorg

Vi vil arbejde for, at de ældre borgere i Vordingborg Kommune tilbydes gode tidssvarende boligforhold og en tryg alderdom med mulighed for kvalificeret pleje, genoptræning og hjælp til at få dagligdagen til at fungere.

Vi vil arbejde for et tættere og bedre samarbejde mellem sygehuse og kommune, så borgeren oplever et smidigt og fælles behandlingssystem, og undgår at føle sig fanget mellem to systemer.

Psykiatri
Vi vil arbejde for, at sindslidende tilbydes en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Vi vil arbejde for, at de tilbud der allerede i dag er i Vordingborg Kommune bliver udviklet til gavn for og i samarbejde med brugerne.
Handicappede

Indsatsen for borgere med handicap skal hvile på princippet om lige muligheder for alle. Indsatsen skal ske i et tæt samarbejde mellem de berørte borgere, kommunalbestyrelsen, kommunens handicapråd og handicaporganisationerne.

Det burde i dag være en selvfølge, at samfundet er tilgængeligt for handicappede, både når det gælder indretning af bolig, det offentlige rum og transport. Er det ikke tilfældet, vil vi hurtigst muligt lave om på det!

 

Tidlig indsats og forebyggelse

Vi ønsker en tidlig målrettet indsats over for socialt udsatte børn og unge. Vi har brug for et intensivt samarbejde mellem forældre, sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler, socialforvaltning og politi, så vi kan forebygge marginalisering, kriminalitet og misbrug.

Kommunens medarbejdere

Kommunens ansatte er vores vigtigste ressource til at levere den rigtige service til borgerne. De er vores ambassadører og er ansat til at gennemføre de politisk besluttede mål. Derfor vil vi sætte fokus på de personalepolitiske værdier Dialog-  Respekt-Synlighed-Udvikling-Dynamik.

Det betyder, at medarbejdernes kundskaber og færdigheder løbende skal udvikles til fremtidens jobfunktioner, så de bliver eftertragtede i både den offentlige og private sektor. Ansvarlige og dygtige medarbejdere på alle niveauer er en nødvendighed for at kommunen kan yde den kvalificerede og professionelle service, borgerne med rette kan forvente.

Kultur og fritid

Et godt fritidsliv er en indlysende kvalitet i hverdagen. Alle borgere skal have mulighed for at være med i både brede og mere specialiserede aktiviteter. Kulturlivet skal præges af mangfoldighed.

Der skal være plads til både folkedansere og hip-hoppere. Vi ønsker at fremme et sprudlende og

synligt kultur- og fritidsliv for alle! Vi vil spinde en rød kulturtråd fra barnets første år frem til de modne år med en mangfoldighed af lokale, almene aktiviteter.

En god bredde er forudsætningen for, at talenter kan fødes. Derfor er det vigtigt, at vi fastholder breddens muligheder for at dyrke deres interesser lokalt. Vi vil støtte, at særlige talenter får mulighed for at udvikle sig inden for netop deres område, hvad enten det er kunst, kultur eller sport.

Vi ønsker et rigt og varieret kulturliv. Og der skal være plads til både det lokale, det nationale og internationale perspektiv. De lokale fyrtårne skal være biblioteker, museer, teaterforestillinger, koncerter, festivaler, markedsdage, musikskole og billedskole. Vi vil samarbejde regionalt, nationalt og internationalt om at bevare og udvikle de kulturelle fyrtårne, som er med til at sætte positiv fokus på vores kommune og vores region. Uden skibe er der ikke behov for fyrtårne, og uden fyrtårne ingen skibsfart.

Derfor vil socialdemokraterne skabe fyrtårne på baggrund af det hav af lokale kultur- og fritidsskibe vi har i Vordingborg Kommune, og satsning på talenterne skal ske på baggrund af det lokale kultur- og fritidsliv

Natur, bosætning og turisme
Vordingborg er den kommune i landet med den længste kystlinje – 385 kilometer. Vi har en fantastisk kulturarv og en smuk natur. Vi har tænkt os fortsat at udvikle sammenhængen mellem kulturarv, land og vand, så turismen bliver en vækstgenerator, der bidrager til at skabe varige arbejdspladser. Naturen og kulturarven er også en oplagt styrke for os, når vi skal tiltrække nye borgere, og de er redskaberne, der kan udvikle turismen i vores område, herunder oplevelsesøkonomien.

Disse kvaliteter vil vi værne om ved at synliggøre kulturarven, ved at gennemføre en ambitiøs spildevandsplan til gavn for vandløb, fjorde og farvandet omkring Vordingborg Kommune, og ved at understøtte naturafdelingens arbejde med at vedligeholde de grønne områder for at fastholde Vordingborg som en af de smukkeste kommuner i landet.

 

Vi vil samarbejde med Vordingborg Udviklings Selskab om at gøre Vordingborg til et helårs-turistmål. Det skal vi gøre ved at støtte udvikling af lokale produkter, både fødevarer, håndværk og kunst, samt ved at udvikle områdets kultur og natur og havnemiljøer.

Politik næres af menneskers drømme, ønsker og behov.

Og politik skabes der, hvor virkeligheden møder visionerne.

For Socialdemokraterne er de grundlæggende værdier frihed, lighed og solidaritet. Disse værdier udspringer alle af forståelsen af, at det enkelte menneske er unikt og uerstatteligt.

Socialdemokraterne i Vordingborg vil et fællesskab, hvor alle kan være med. Hvor vi alle tager vores del af ansvaret for, at vores kommune udvikler sig dynamisk og bæredygtigt.